Adatkezelési tájékoztató természetes személyt ábrázoló fotók (képmások) felhasználásáról

A nyilvánosságra hozatal célja: a Rhyme Time tevékenységének bemutatása, népszerűsítése szélesebb, előre nem meghatározható közönség előtt. A hang- és képmásomat ábrázoló fénykép/videó a céltól eltérő célra nem használható. 

Engedélyezem továbbá a fotók utólagos szerkesztését, módosítását mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak és nyilvánvalóan nem okoznak számomra anyagi vagy erkölcsi hátrányt.

Hozzájárulásom területi korlátozás nélkül, visszavonásig érvényes. A nyilatkozat visszavonása írásban érvényes és kizárólag a megtételét követő időszakra köti a jogosultat. A fotókkal/videókkal kapcsolatban semmilyen díjazásra nem tartok igényt, arról végérvényesen lemondok. Amennyiben a hozzájárulásom visszavonása érinti az offline, már kinyomtatott promóciós anyagokat, amelyek ezt követően már nem használhatók fel, a módosítással és nyomtatással járó költséget Gulácsi Annamária e.v. részére megtérítem.

Adatkezelési tájékoztatás a képmás kezeléséről

Adatkezelő: Gulácsi Annamária e.v.
Az adatkezelő honlapja: https://www.rhymetime.hu/
Az adatkezelő elérhetősége: E-mail: ancsa@rhymetime.hu
Az adatkezelő képviselője: Gulácsi Annamária e.v
Az adatkezelés célja: Online és offline promóciós anyagokban a hang – és képmás felhasználása, a tevékenység bemutatása, népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
A személyes adatok címzettjei: Az adatkezelő honlapjának, közösségi oldalainak látogatói, az offline anyagok megtekintői.
A személyes adatok tárolásának időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés céljától eltérő célra a személyes adat nem használható.
Személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokat biztosítja vállalkozásunk:
Kérelmezheti tőlünk a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint biztosítjuk az adathordozhatóságot.
Ha az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, bármely időpontban visszavonhatja azt, a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Panaszkezelés:

Ha Gulácsi Annamária e.v. adatkezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy érzi, megsértettük az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz: ancsa@rhymetime.hu, örömmel segítünk. Vállalkozásom ellen panaszt is benyújthat a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Egyéb információk:

Jelen hozzájáruló nyilatkozatot elektronikusan és papír alapon tárolom székhelyemen (1151 Budapest, Bem utca 4/c), ahol a megfelelő biztonsági intézkedéseket megtettük.
További információk vállalkozásunk honlapján (https://www.rhymetime.hu/) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

*Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) és Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:48. §-a